Privacybeleid Buntsma Advocaten

Bij Buntsma Advocaten besteden de grootst mogelijke zorg aan uw privacy. Wij nemen uw privacy daarom zeer serieus en treffen maatregelen om uw gegevens veilig te verwerken. Ons privacybeleid staat vastgelegd in onze privacyverklaring. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Stuur ons een email op info@buntsma.nl of bel naar 076 520 4044.

Privacy Statement

1. Algemeen

Buntsma Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Buntsma Advocaten verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Buntsma Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Buntsma Advocaten veelal een derde partijen in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Buntsma Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het opnemen en onderhouden van contact met de betrokkene;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • het analyseren en verbeteren van de diensterlening van Buntsma Advocaten;
 • het verbeteren en beveiligen van de website www.buntsma.nl;
 • werving en selectie (sollicitatie).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Buntsma Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan haar zijn verstrekt. BuntsmaAdvocaten verwerkt met betrekking tot de artikel 3 omschreven doelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die u aan Buntsma Advocaten verstrekt. Dit betreffen onder meer persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer uw IP-nummer en informatie over uw gebruik van de website;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Buntsma Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Buntsma Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Buntsma Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Buntsma Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van BuntsmaAdvocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door BuntsmaAdvocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Buntsma Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Buntsma  Advocaten gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Buntsma Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Buntsma Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Buntsma Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Buntsma Advocaten
Delpratsingel 25
4811 AP Breda
Telefoon: 076-520 40 44
Fax: 076- 520 03 40
Mail: info@buntsma.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Buntsma Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10. Gebruik social media

Op de website van Buntsma Advocaten (www.buntsma.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Buntsma Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

11. Statistieken en cookies

Buntsma Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door [naam advocatenkantoor] verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Buntsma Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Buntsma  Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Buntsma Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Buntsma Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Buntsma Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt Buntsma  Advocaten een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Buntsma  Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Buntsma Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

12. Aanpassing privacy statement

Buntsma Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.