Disclaimer Buntsma & Van Dooren Advocaten

De Maatschap Buntsma & Van Dooren Advocaten bestaat mede uit rechtspersonen. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) gesloten met de maatschap. Op vermelde overeenkomst van opdracht zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Buntsma & Van Dooren Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid behalve indien en voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft, zulks tot ten hoogste het beloop van het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.