Algemene voorwaarden Buntsma & Van Dooren

Artikel 1       Definities

De maatschap: de maatschap Buntsma & Van Dooren Advocaten te Breda; de maatschap kan zowel uit natuurlijke personen als rechtspersonen bestaan.

1. Het kantoor: de maatschap en -zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk- de als lid van de maatschap of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen (met inbegrip van de bestuurders).

2. De cliënt: de contractspartij van de maatschap.

De opdracht: de door de cliënt verstrekte en door de maatschap aanvaarde overeenkomst van opdracht.

Artikel 2       Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke de cliënt verstrekt aan de maatschap.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3       Uitvoering opdrachten

1. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. De maatschap zal zich bij uitvoering van de opdracht alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

2.Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert.

3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de maatschap tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de maatschap ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis voor de maatschap en niet tot een resultaatsverbintenis. De maatschap voert de opdracht uit op een wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

5. Indien derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht van de cliënt, door de maatschap worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt de maatschap de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden.

6. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.

Artikel 4       Intellectuele eigendom

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door de maatschap geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 5       Honorarium en kosten

1. Ter zake van de verrichte werkzaamheden is de cliënt aan de maatschap verschuldigd een honorarium alsmede verschotten, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW.

2. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan de maatschap verschuldigde honorarium berekend op basis van het door de maatschap vastgestelde uurtarief en op basis van een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem.

3. Verschotten zijn de gespecificeerde uitgaven die de maatschap ten behoeve van de cliënt heeft gedaan, zoals griffierrechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en dergelijke.

4. Kantoorkosten zijn niet te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 6%.

5. De maatschap is gerechtigd om voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Van deze wijziging zal de maatschap de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6. De maatschap is gerechtigd een voorschot vermeerderd met BTW op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

7. De maatschap kan, vooruitlopend op te verrichten werkzaamheden, van de cliënt een storting van een depot verlangen op de bankrekening van de Stichting Buntsma & Van Dooren Advocaten te Breda, welk depot door de stichting louter wordt aangehouden ter betaling van de declaraties van de maatschap. Storting van het depot impliceert dat de cliënt onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming geeft om vanuit dit depot betalingen aan de maatschap te verrichten. Na beëindiging van de zaak wordt het depot afgewikkeld door de stichting waarbij wordt aangegeven welke declaraties zijn voldaan en welk bedrag eventueel resteert ter uitbetaling aan de cliënt.

Artikel 6       Betaling en opschorting werkzaamheden

1. De maatschap declareert maandelijks voor zover dit mogelijk is. Reclames, met betrekking tot een declaratie, dienen op straffe van verval binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden.

2. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen en declaraties van de maatschap zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn ver­keert de cliënt van rechtswege in verzuim en zal hij invorderingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn.

4. Indien ondanks aanmaning de declaratie niet wordt voldaan kan de maatschap de werkzaamheden opschorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

5. Indien de cliënt de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 7       Derdengelden

1. Gelden, die de maatschap ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Buntsma & Van Dooren Advocaten te Breda. De rente die de stichting over de gelden ontvangt komt, indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van een kwart procent van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

2. Door acceptatie van de opdrachtbevestiging geeft cliënt Buntsma & Van Dooren Advocaten toestemming om de op de derdenrekening ontvangen gelden van cliënt, na het verstrijken van de op de openstaande declaraties van Buntsma & Van Dooren Advocaten aangegeven betalingstermijn, aan te wenden ter voldoening van deze declaraties.

Artikel 8       Aansprakelijkheid

1. De maatschap aanvaardt geen aansprakelijkheid, behalve indien en voorzover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op uitkering geeft, zulks tot ten hoogste het beloop van het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaats­vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de maatschap in de desbetreffende zaak gedurende het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten).

3. Niet alleen de maatschap maar ook alle per­sonen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voor­noemde aansprakelijk­heids­beperking, een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, werk­nemers en medewerkers die niet meer bij de maatschap werkzaam zijn.

Artikel 9       Archivering

Alle zich in het dossier bevindende stukken wor­den na beëindiging van een zaak op verzoek van de cliënt aan hem teruggegeven. De maatschap zal het dossier vijf jaar na beëindiging van de zaak vernietigen.

Artikel 10     Toepasselijk recht

Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda en zullen op verzoek van de cliënt door de maatschap ter hand worden gesteld.